Huur 2015

SKU: 3465
Author

Maarten Dambre

 51,99 6% VAT Inc.

Description

Het Wetboek Huur bevat vooreerst de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het algemeen huurrecht, de woninghuur, inclusief de uitvoeringsbesluiten, de handelshuur en de pacht.
Het Wetboek Huur bevat eveneens een overzicht van de relevante bepalingen inzake contractenrecht en verjaring uit het Burgerlijk Wetboek, alsook een selectie van aanverwante regelgevingen, zoals fiscale bepalingen, de bepalingen uit het Strafwetboek met betrekking tot huisjesmelkerij en de regeling met betrekking tot  de woningkwaliteit en de sociale huur uit de Vlaamse Wooncode, met inbegrip van het Kaderbesluit Sociale Huur. Ook de relevante bevoegdheids- en procedureregels uit het Gerechtelijk Wetboek worden vermeld.

Het Wetboek Huur bundelt aldus bepalingen uit diverse reglementeringen met betrekking tot huur in één handig en
overzichtelijk geheel. Maarten Dambre is docent aan de Universiteit Gent (Centrum voor Verbintenissenrecht) en advocaat aan de balie te Gent, waar hij vennoot is in de advocatenassociatie Frans Baert & vennoten. Als specialist contractenrecht en huurrecht is hij coauteur van diverse artikelen en juridische handboeken op het gebied van het huurrecht, o.a. van het trefwoord Woninghuur in de reeks A.P.R. en het Handboek Algemeen Huurrecht.
Hij doctoreerde aan de Universiteit Gent met een proefschrift over de huurprijs.

Contactadres:
Mr. Maarten Dambre, Koning Albertlaan 128, 9000 Gent.
MDambre@fransbaert-law.be
www.fransbaert.be

Additional information

Author

Maarten Dambre